Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je osoba samostatně výdělečně činná s IČO: 67113591 se sídlem v ulici Mozartova 2238/62, Plzeň 323 00.
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adresa: Čemínská 70, 330 33 Město Touškov, e-mail: info@peceprotlapky.cz, telefon: +420 602 195 916
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vašeho vyplnění kontaktního formuláře.
 2. Údaje, které správce zpracovává:
  1. Jméno a příjmení
  2. E-mailová adresa
  3. Telefon
  4. Poštovní adresa

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. Splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. Plnění právních povinností vůči státu
  2. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 3. Ze strany správce dochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. Podílející se na dodání zboží a realizaci služeb
  2. Zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním webu
  3. Zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. poskytovatel služby Webmail a webového hostingu společnost webzdarma.cz

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  2. Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  4. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  5. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  6. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, správce neručí za technická řešení a provoz komponent, kde se nachází digitální datová úložiště.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním formuláře. Odesláním potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.